Menu
EUR
 • Gratis verzending vanaf € 49,-
 • Eigen import
 • Honderden échte Italiaanse delicatessen
 • Direct uit voorraad

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Voorwoord
Algemene Voorwaarden van Amesi, gevestigd te Vianen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89106296 . Het BTW-identificatienummer van Amesi is NL864880893B01

Artikel 2. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AV: de Algemene Voorwaarden van Amesi;
2. Ondernemer: Amesi, dan wel een aan haar gelieerde onderneming die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Dag: kalenderdag;
9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om gegevens op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elk aanbod van de ondernemer buiten een van haar websites om. Hieronder wordt mede verstaan, maar niet beperkt tot, offline-verkoop.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Voor het geval dat naast deze AV tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en dient er in geval van tegenstrijdige voorwaarden worden beroepen op de toepasselijkheid van deze AV.

Artikel 4. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit  vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer, in zoverre dat redelijkerwijs mogelijk is, daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
b. eventuele informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in dit artikel slechts van toepassing op de eerste levering.    6. Amesi verkoopt ook alcoholische dranken zoals wijn. Deze mogen UITSLUITEND gekocht worden door  personen van 18 jaar en ouder. Bij aflevering via PostNL van een alcoholpakket wordt een geldig identificatiebewijs gevraagd van degene die het pakket heeft besteld.

 1. Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering van producten
  1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer eventueel verstrekte instructies.

  Artikel 7. Kosten in geval van herroeping
  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag binnen 14 dagen na melding van het retourneren door de consument terugbetalen. 

  Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
  Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. zoals losse kranten en tijdschriften;
  g. zoals audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;                                                                                                                              h. die zijn besteld na een offerte traject. Een offerte impliceert een bindende overeenkomst na onderhandeling en akkoord op de offerte. 

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9. De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien:
a. de ondernemer dit bedongen heeft binnen de wettelijke grenzen;
b. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of;
c. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10. Garantie
Van garantie kan de consument gebruik maken wanneer:
a. de ondernemer, fabrikant of importeur dit met de consument overeengekomen is;
b. dit voortvloeit uit de wet of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11. Ontbinding
1. Naast de in het Burgerlijk Wetboek gegeven gronden voor ontbinding, heeft Amesi het recht tot 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening van de overeenkomst en tot het moment van terbeschikkingstelling van de dienst(en) en/of product(en) van Amesi aan de consument, de overeenkomst te doen ontbinden. Amesi zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
2. Amesi is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer blijkt dat de consument een andere hoedanigheid heeft, anders gecertificeerd is of een andere kwaliteit service of dienstverlening biedt, dan Amesi bij het sluiten van deze overeenkomst heeft mogen begrijpen. Wijzigingen betreffende deze aspecten gedurende de looptijd van deze overeenkomst geven Amesi eveneens het recht de overeenkomst te ontbinden, of de inhoud van de overeenkomst aan te passen, wanneer de aard van deze wijziging ontbinding of aanpassing van de overeenkomst rechtvaardigt.
3. Amesi kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien consument - al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt of anderszins insolvent raakt. Amesi zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4. Indien Amesi aansprakelijk is jegens consument en/of tot nakoming gehouden, is Amesi, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Amesi tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden.
5. Bedragen die Amesi heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 12. Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze AV is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
4. In geval van ontbinding conform het vorige artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, kan de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
5. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer, tenzij de consument op de hoogte was van het artikel dat ter vervanging zou worden aangeboden en daarbij ook door de consument is geaccepteerd. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Duurtransacties
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 1 (zegge: één) maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst 1 (zegge: één) maand bedragen.

Artikel 14. Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (zegge: veertien) dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen veertien dagen na afgifte van de bij deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Amesi in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij: a) risicoanalyses b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.
5. In het geval van achteraf betaling, ook wel 'afterpay' genoemd, dient betaling binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Artikel 15. Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting Geschil Online (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 16. Wijzigen van algemene voorwaarden
1. De AV kunnen door Amesi worden gewijzigd behoudens het gestelde in het derde lid van dit artikel. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.
2. De wijzigingen treden in werking één maand na de mededeling of op een latere datum die in deze mededeling is vermeld.
3. Indien de consument in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe AV van kracht worden.

Artikel 17. Overmacht
1. Ingeval van overmacht heeft consument geen recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten Amesi haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Amesi kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen bij Amesi, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
2. Indien Amesi door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
3. Indien de overmachttoestand 30 (zegge: dertig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst zoals overeengekomen schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

Artikel 18. Rechterlijke competentie en toepasselijk recht
1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of bij deze AV, zullen voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter, met dien verstande dat Amesi het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen consument aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Amesi en consument is Nederlands recht van toepassing.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €49,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »